ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் -இரண்டாம் பருவம் QR CODE VEDIO!!!

ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் -இரண்டாம் பருவம் QR CODE VEDIO பருவம் 2 QR VEDIO -YOUTUBE LINK  செரிமான மண்டலம் இரண்டாம் பருவம் இரத்த செல்கள்  சிறுநீரக மண்டலம்   உயிரினங்களின்...

English Nectar Team- STD 9- Unit 1- Poem – The spider and the Fly-...

English Nectar Team- STD 9- Unit 1- Poem - The spider and the Fly- PPT Prepared by Mr. P. Vijay Anandhan, GBHSS, Podhakkudi, Tiruvarur. Click here to download

English Nectar Team- STD 9- Unit 1- Seventeen Oranges- PPT!!!

English Nectar Team- STD 9- Unit 1- Seventeen Oranges- PPT Prepared by Mr. K. Ganapathy Shanmugam, GHSS Thiruvanjiam, Thiruvarur. Click here to download

9TH SCIENCE GUIDE ( 1-9) LESSON FOR ENGLISH MEDIUM (2018) TERM -2 NEW.pdf!!!

9 TH STD STUDY MATERIAL TERM :2 SCIENCE : 9TH SCIENCE GUIDE FOR ENGLISH MEDIUM (1-9) LESSON TERM-2.pdf click here to download 9TH SCIENCE GUIDE FOR...

9 Science 4th lesson (EM) Term-2.pdf!!!

9th Unit Test Term 2: (English medium) 9th Science Unit 1 test EM (Term -2).pdf 9th Science Unit 2 test EM (Term -2).pdf 9th Science Unit 3...

9 Science 4th lesson (TM) Term-2.pdf!!

9th Unit Test Term 2: (Tamil medium) 9th science Unit 1 TEST TM (TERM-2 ).pdf 9th science Unit 2 TEST TM (TERM-2 ).pdf 9th science Unit 3...

9 std II Term 1.செவ்வியல் உலகம் வினா விடைகள்….

9 Std 1.செவ்வியல் உலகம் வினா-விடை 9 SS - II Term 1.Sevviyal Ulagam

9TH SCIENCE GUIDE FOR TAMIL MEDIUM (1-9)ALL LESSON TERM-2.pdf

TERM :2 SCIENCE : 9TH SCIENCE GUIDE FOR TAMIL MEDIUM (1-9) LESSON TERM-2.pdf click here to download 9TH STD SCIENCE LESSON 1 QUESTION ANSWERS POWER...

IX STD TERM II SCIENCE UNIT TEST QUESTION PAPERS ALL UNITS COLLECTION T/M &E/M!!!

9 TH STD STUDY MATERIAL TERM :2 SCIENCE : 9TH STD SCIENCE LESSON 1 QUESTION ANSWERS POWER POINT T/M - click here IX th std science...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
88SubscribersSubscribe

Latest news