தமிழில் ஒற்றுப்பிழையின்றி எழுத மிக எளிய விதிகள்!!!

தமிழில் ஒற்றுப்பிழையின்றி எழுத மிக எளிய விதிகள்!!! More reads... CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

Simple English Worlds Collection!!!

Simple English Worlds Collection Simple English Worlds Collection - Mr Kilbert Raja ALPHABET NEW.pdf'

தொடக்கநிலை/ நடுநிலை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் பெருக்கல் வாய்பபாடு!!!

தொடக்கநிலை/ நடுநிலை மாணவர்களுக்கு பயன்படும் பெருக்கல் வாய்பபாடு!!! ' More reads... CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

மாணவர்களுக்கு பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ம அகர வரிசை எழுத்துக்கள் *தமிழ்ச் சக்கரங்கள்!!!

https://drive.google.com/file/d/1zF8b05xq79foeiHy0LMkzrJUgJ1d0566/view?usp=drivesdk 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 *மாணவர்களுக்கு* பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ம அகர வரிசை எழுத்துக்கள் *தமிழ்ச் சக்கரங்கள்* தொகுத்துள்ளேன் ... தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

மாணவர்களுக்கு பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ப அகர வரிசை எழுத்துக்கள் தமிழ்ச் சக்கரங்கள்!!!

  https://drive.google.com/file/d/15UiGHkw_rJA6hFoJMmXER3YezUjbqpWh/view?usp=drivesdk 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 *மாணவர்களுக்கு* பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ப அகர வரிசை எழுத்துக்கள் *தமிழ்ச் சக்கரங்கள்* தொகுத்துள்ளேன் ... தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

All lesson videos 5th standard!!!

'all lesson video 5th std.docx'

மாணவர்களுக்கு பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ச அகர வரிசை எழுத்துக்கள் தமிழ்ச் சக்கரங்கள்!!!

https://drive.google.com/file/d/1kYeZFuGjeJAFXk1gyQJWUycBS3R8-U9A/view?usp=drivesdk 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 *மாணவர்களுக்கு* பயன்படும் *TAMIL WHEELS* ச அகர வரிசை எழுத்துக்கள் *தமிழ்ச் சக்கரங்கள்* தொகுத்துள்ளேன் ... தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

மாணவர்களுக்கு பயன்படும் *TAMIL WHEELS* த அகர வரிசை எழுத்துக்கள் தமிழ்ச் சக்கரங்கள்!!!

https://drive.google.com/file/d/1HpM43TVWpaIgZCoA19wPJhao2nhQttEK/view?usp=drivesdk 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 *மாணவர்களுக்கு* பயன்படும் *TAMIL WHEELS* த அகர வரிசை எழுத்துக்கள் *தமிழ்ச் சக்கரங்கள்* தொகுத்துள்ளேன் ... தேவையெனில் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் 📖📒📘📙📖📚📚 *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

5th Standard – Term 2 – Lesson Plan – Nov 2nd week!!!

CLICK HERE-TAMIL - Ottrumaiyae Balam CLICK HERE-ENGLISH - Nightingale of India  CLICK HERE-MATHS - Fractions CLICK HERE-SCIENCE - Hygiene & Prevention of Disease   CLICK HERE-SOCIAL SCIENCE - Vinnai...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
155SubscribersSubscribe

Latest news