வகுப்பு 5 TAMIL MEDIUM பாடம் 1 சமூக அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு.!!!

வகுப்பு 5 பருவம் 1 சமுக அறிவியல் நமது புமி கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313   *வகுப்பு 5* *TAMIL MEDIUM* *பாடம் 1 சமூக அறிவியல்* *கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு* 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

5th std Tamil Hand writing material.!!!

- 5th std Tamil Hand writing

5th std English Hand writing material.!!!

- 5th std English Hand writing

5th std English composition.!!!

educationtn - English composition (1)

கணிதம் – ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை பாடல்.!!!

கணிதம் - ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை பாடல்

5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மனவரைபடம். பாடம்-1 ஆங்கிலவழி பிரிவு.!!!

5ஆம் வகுப்பு அறிவியல் மனவரைபடம். பாடம்-1 ஆங்கிலவழி பிரிவு Click here to download

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
365SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us