வகுப்பு 3:ENGLISH MEDIUM பாடம் 1 அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு.!!!

*வகுப்பு 3* *ENGLISH MEDIUM* *பாடம் 1 அறிவியல்* *கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு*   CLASS 3 EM பருவம் 1 அறிவியல் MY BODY கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

வகுப்பு 2,3,4,5 பாடம் 1 அறிவியல் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு.!!!

வகுப்பு 2 பருவம் 1 சுழ்நிலையியல் நமது சுற்றுச்சுழல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313 வகுப்பு 3 பருவம் 1 அறிவியல் நமது உடல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313 வகுப்பு 4 பருவம் 1...

3rd std Learning outcomes Tamil and English medium.!!!

STD 3 TERM 1TAM LO - STD 3 TERM 1 ENG LO STD 3 TERM 1 KANAKKU LO - STD 3 TERM 1 ARI LO STD 3 TERM...

பருவம் 1, வகுப்பு 3 பாடம்-1, ஆங்கிலம் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு!!!

SGT வகுப்பு 3 ஆங்கிலம் புதிய வார்த்தைகள் தொகுப்பு இரா,கோபிநாத் 9578141313   ☝☝☝☝☝☝☝ *பருவம் 1, வகுப்பு 3 பாடம்-1, ஆங்கிலம் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு** 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

பருவம் 1, வகுப்பு 3, ஆங்கிலம், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்.!!!

SGT ஆங்கிலம் வகுப்பு 3 பருவம் 1 பாடம் 1 புத்தகப்பயிற்சி வினாக்கள் இரா,கோபிநாத் 9578141313 ☝☝☝☝☝☝☝ *பருவம் 1, வகுப்பு 3, ஆங்கிலம், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்* . 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர்...

பருவம் 1, வகுப்பு 3 பாடம்-1, கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு.!!!

SGT வகுப்பு 3 பாடம் 1 தமிழ் புதிய வார்த்தைகள் மற்றும் கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு இரா,கோபிநாத் 9578141313   ☝☝☝☝☝☝☝ *பருவம் 1, வகுப்பு 3 பாடம்-1, கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு** 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

பருவம் 1, வகுப்பு 3, தமிழ், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்.!!!

SGT தமிழ் வகுப்பு 3 பருவம் 1 பாடம்1 புத்தகப்பயிற்சி வினாக்கள் இரா,கோபிநாத் 9578141313   ☝☝☝☝☝☝☝ *பருவம் 1, வகுப்பு 3, தமிழ், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்* . 🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️ *இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*
Educationtn.com

பருவம் 1, வகுப்பு 3, சமூக அறிவியல், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்.!!!

SGT சமுக அறிவியல் வகுப்பு 3 பருவம் 1 பாடம்1 இரா,கோபிநாத் 9578141313 ☝☝☝☝☝☝☝ *பருவம் 1, வகுப்பு 3, சமூக அறிவியல், பாடம்-1,புத்தகப் பயிற்சி மாதிரி வினா விடைகள்* . எனக்குத் தெரிந்த வரையில்...

Follow us

0FansLike
0FollowersFollow
365SubscribersSubscribe

Latest news

Need Help? Chat with us