எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்

 எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் செப்டம்பர் 2019
1. தமிழ் – Click here for download
2. ஆங்கிலம் – Click here for download
3. கணிதம் – Click here for download
4. அறிவியல் – Click here for download
5. சமூக அறிவியல் – Click here for download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here