ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள்

✹ ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் செப்டம்பர்  2019
1. தமிழ் – Click here for download 
2. ஆங்கிலம் – Click here for download 
3. கணிதம் – Click here for download 
4. அறிவியல் – Click here for download 
5. சமூக அறிவியல் – Click here for download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here