வகுப்பு 4 பருவம்1 ENGLISH FA B QUESTIONS ஆங்கிலம் இரா கோபிநாத் 9578141313

🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕🏕
நான்காம் வகுப்பு
பருவம் 1
ஆங்கிலம்
மாதிரி வளரறி மதிப்பீட்டு வினாத்தாள்.

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here