ஒருமை பன்மை வார்த்தைகள் இராகோபிநாத் 9578141313

☝☝☝☝☝☝☝☝மாணவர்களுக்கு பயன்படும் ஒருமை மற்றும் பன்மை வார்த்தைகளின் தொகுப்பு…..

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here