1.இயக்க விதிகள் 

1.1விசை
1.2 நிலைமம்
1.2.`1 நிலைமத்தின்  வகைகள்
1.4 நீயூட்டனின் வீதிகள்
 1.4.4தொகுபயன் விசை
நிலைம திருப்புத்திறன
கனத்தாக்கு விசை
 
புவியீர்ப்பு  விதிகள்
நிறை  மற்றும் எடை
தோற்ற எடை
ராக்கெட்
விண்வெளி  நிலையம்
12.தாவரங்களின் உள்ளமைப்பியல்  மற்றும் தாவர  செயலியில்
தாவர திசு
புறத்தோல் தொகுப்பு
தளத் திசு
ஒரு வித்திலை  மற்றும் இருவித்திலை தண்டு
 
இலையின் உள்ளமைப்பு
ஒளிச்சேர்க்கை
பசுங்கணிகம்
மைட்டோகாண்ட்ரியா
ஆக்சிசோம்
தாவரங்களின் சுவாசித்தல்
அட்டையின் புறத்தோற்ற அமைப்பு
அட்டையின் இடப்பெயர்ச்சி
அட்டையின் உணவூட்ட மண்டலம்
அட்டையின் இனப்பெருக்க மண்டலம்
அட்டையின் நரம்பு மண்டலம்
அட்டையின் கழிவு நீக்க மண்டலம்
முயலின் புறத்தோற்ற அமைப்பு

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here