தமிழ் இலக்கணம்

வகுப்பு 4 தமிழ் இலக்கணம் இரா.கோபிநாத் 9578141313

7 இறக்கை குருவி

4 தமிழ் 7 இறக்கைக்குருவியும் இரா.கோபிநாத் 9578141313

முளைப்பாரி

வகுப்பு 4 தமிழ் முளைப்பாரி இரா கோபிநாத் 9578141313

பயன்படுத்தும் பழமொழிகள்

– 4 தமிழ் பண்படுத்தும் பழமொழிகள் இராகோபிநாத் 9578141313

முயல் அரசன்

வகுப்பு 4 தமிழ் முயல் அரசன் இரா கோபிநாத் 9578141313

சான்றோர் மொழி

வகுப்பு 4 தமிழ் சான்றோர் மொழி இரா கோபிநாத் 9578141313

விடியும் வேலை

வகுப்பு 4 தமிழ் விடியும் வேளை இரா கோபிநாத் 9578141313

கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை

4 தமிழ் கரிகாலன் கட்டிய கல்லணை இரா கோபிநாத் 9578141313

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here