ஒரே பள்ளியில் செயல்படும்LKG, UKG  ஆசிரியர்களாக பணி இறக்கம் செய்யப்பட்டஇடைநிலை ஆசிரியர்கள்மாணவர்கள் எண்ணிக்கைஉயர்த்தியும் அப்பள்ளிக்குதிரும்ப  அழைப்பதில்பல்வேறு குழப்பம் ஆனதுநிலவுகிறது.அப்பள்ளியிலேயேபணிபுரிந்து கீழ்இறக்கப்பட்ட ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் எண்ணிக்கைஉயர்த்தும் பட்சத்தில்அவர்கள் அதே பள்ளிக்குதிரும்பலாம் என்றுகல்வித்துறை அதிகாரிகள்கூறி இருந்தனர் ஆனால்தற்போது அவர்களுக்குஅந்த வாய்ப்பு சிலமாவட்டகளில்ஏற்க்கப்பட்டதாகவும்பல்வேறு மாவட்டங்கள்சம்பந்தப்பட்டஆசிரியர்களை வாய்ப்புமறுக்கப்பட்டதாகவும்தகவல் இதனால்மாணவர்கள் எண்ணிக்கைஉயர்த்தியும் தன்னுடையஇடத்தில் வேறு ஆசிரியர்நியமிப்பதால் இடைநிலைஆசிரியர்கள் அதிர்ச்சி,மிகுந்த வேதனையும்அடைந்துள்ளனர்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here