வகுப்பு 2 பருவம் 1 சுழ்நிலையியல் நமது சுற்றுச்சுழல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

வகுப்பு 3 பருவம் 1 அறிவியல் நமது உடல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

வகுப்பு 4 பருவம் 1 அறிவியல் என உடல் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

வகுப்பு 5 பருவம் 1 அறிவியல் உறுப்பு மண்டலங்கள் கடின வார்த்தைகள் இரா,கோபிநாத் 9578141313

 

*வகுப்பு 2,3,4,5**
*பாடம் 1 அறிவியல்*
*கடின வார்த்தைகள் தொகுப்பு*

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here