6,7,8,9,10ம் வகுப்புகளுக்கான ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – NOTES OF LESSON FOR TEACHERS8TH STD SCOCIAL SCIENCE :

6TH STD SOCIAL SCIENCE :

Thanks to Muneeswaran sir Devakottai – sivagangai dt


6TH STD SCIENCE:

Text book t/m – PDF version – Direct Download link.
Text book e/m – PDF version – Direct Download link.

  • 6ம் வகுப்பு பருவம் – 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – Click here

7TH STD SCIENCE:

Text book t/m – PDF version – Direct Download link.
Text book e/m – PDF version – Direct Download link.

  • 7ம் வகுப்பு பருவம் – 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – Click here

8TH STD SCIENCE:

  • 8ம் வகுப்பு பருவம் – 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – Click here
9TH STD Tamil
பாடக்குறிப்பு வ9 இயல்1. Click here
9TH STD SCIENCE:
Text book e/m – PDF version – Direct Download link.
  • 9ம் வகுப்பு பருவம் – 1 அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – Click here
10TH STD Tamil
 
WM_பாடக்குறிப்பு வ10 இ1 அன்னைமொழியேclick here
10TH STD SCIENCE:
Text book t/m – PDF version – Direct Download link.
Text book e/m – PDF version – Direct Download link.

  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாடக் குறிப்பேடு – Click here
  • 10ம் வகுப்பு  அலகு-1 அறிவியல்  ஆசிரியர் பாட PPT  – Click here

10TH STD SOCIAL SCIENCE:

  • 10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்புகள் – History Lesson 1 TM – Click here

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here