புதிய கல்விக்கொள்கை 2019ல் 10+2 முறைக்குப் பதிலாக 5+3+3+4 முறை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

1) Foundation stage 5 வருடங்கள் – முன் பள்ளிக்கல்வி 3 ஆண்டுகள் ,&1,2 வகுப்புகள்
2)Preparatory stage 3 வருடங்கள் – 3,4,5 வகுப்புகள்
3) Upper primary stage 3 வருடங்கள்- 6,7,8 வகுப்புகள்
4)secondary stage 4 வருடங்கள் – 9,10,11,12 வகுப்புக

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here