2019 – 2020 பள்ளி பதிவேடுகளின் பட்டியல்

S.NO
NAME OF THE REGISTER
1
NOTES OF LESSON NOTE 1 குயர்
2
NOTES OF LESSON NOTE 2 குயர்
3
சம்பளப் பதிவேடு 1QR
4
சம்பள செல்லுப் பட்டியல் 3 குயர்
5
AQUITTANCY 50 LEAF BIG SIZE
6
AQUITTANCY 100 LEAF BIG SIZE
7
AQUITTANCY 200 LEAF BIG SIZE
8
AQUITTANCY NORMAL LONG SIZE 1QR
9
ACCQUITTANCE 1 QR
10
PAY BILL REGISTER 2 குயர்
11
ஆசிரியர் வருகைப் பதிவேடு 1 குயர்
12
ஆசிரியர் வருகைப் பதிவேடு 3 குயர்
13
மாணவர் வருகைப் பதிவேடு 30 STUDENT
14
மாணவர் வருகைப் பதிவேடு 60 STUDENT
15
மாணவர் வருகைப் பதிவேடு 90 STUDENT
16
கல்விசார் செயல்பாடுகள் 2 குயர்
17
தினசரி பதிவு வருகைச் சுருக்கம்
SMALL SIZE NOTE
18
தினசரி பதிவு வருகைச் சுருக்கம்
LONG SIZE NOTE
19
Work Done King Size Wrapper
20
Work Done Long Size Wrapper
21
WORK DONE 8 PERIOD BINDING
22
WORK DONE 3 PERIOD FORMAT( ELEMENTRY)
23
ஆண்டு இறுதி தரநிலை மதிப்பெண்
பட்டியல் 1 குயர்
24
ஆண்டு இறுதி தரநிலை மதிப்பெண்
பட்டியல் 2 குயர்
25
ஆண்டு இறுதி தரநிலை மதிப்பெண் பட்டியல் BIG SIZE (CONSOLIDATED MARK REGISTER)
26
பள்ளி தளவாட சாமான்கள் பதிவேடு 1 Qr
27
நலத்திட்ட உதவிகள் பயன்பெற்ற
மாணவர்கள் பதிவேடு
28
Science Stock Register 1 Qr
29
Science Stock Register 2 Qr
30
கொடுபடா பதிவேடு 2 குயர் ( UDP )
31
விளையாட்டு சாமான்கள் இருப்பு
பதிவேடு 2 குயர்
32
பள்ளி மேலாண்மைக் குழு பதிவேடு
1 குயர்
33
பள்ளி மேலாண்மைக் குழு பதிவேடு
2 குயர்
34
LIBRARY BOOK ISSUE REGISTER 2 குயர்
35
LIBRARY STOCK REGISTER 2 குயர்
36
நீக்கல் பதிவேடு 2 குயர்
37
கிராமக் கல்விக்குழு தீர்மானப் பதிவேடு
2 QR
38
வரவு செலவு கணக்குப் பதிவேடு
WRAPPER 1 QR
39
வரவு செலவு கணக்குப் பதிவேடு 2 QR
40
நகர்வு பதிவேடு 1 QR
41
மாதாந்திர அறிக்கை நகல் 1 QR
42
TC BOOK ELEMENTRY 50 LEAF
43
TC BOOK ELEMENTRY 100 LEAF
44
TC BOOK HIGH SCHOOL 100 LEAF
45
TC BOOK HIGHER SECONDARY 100 LEAF
46
தலைமை ஆசிரியை விடுப்பு
விண்ணப்பம் BOOK
47
ஆசிரியர் விடுப்பு விண்ணப்பம்
48
பழுதடைந்த விளையாட்டுப் பொருட்கள்
ஏல விற்பனை பதிவேடு 2 குயர்
49
தளவாட சாமான்கள் இருப்பு பதிவேடு 1Qr
50
அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம்
ஆரம்பக்கல்வி இயக்கம் ( SSA ) 2 QR
51
தொகுப்பு மதிப்பெண் மற்றும்
தரநிலைப் பதிவேடு 1Qr
52
மாணவர் அனுமதி பதிவேடு 1Qr
53
சத்துணவு பதிவேடு 2 Qr
54
பார்வையாளர் பதிவேடு 1 Qr
55
இறுதி போதனா மானிய பட்டியல் (FTG)
56
MR Form (AIDED)
57
அகமதிப்பிட்டிற்க்காக ஒருங்கிணைக்கப்
பட்ட படிவம் 1 குயர்
58
தலைமை ஆசிரியை கற்பித்தல்
மேற்பார்வை பதிவேடு 1 குயர் (OBSEVATION REG)
59
PHYSICAL EDUCATION SKILL / BATTERY TEST
MARK REGISTER FOR BOYS AND GIRLS 2 Qr
60
வாசிபுத்திறன் பதிவேடு
61
மாணவர் திரள் பதிவெடு
62
மெல்ல மலரும் குழந்தைகளுக்கு
செயல்பாட்டுப் பதிவேடு
63
காலை வழிபாட்டுக் கூட்டுத்தொடர் பதிவெடு
64
STUDENT CUMULATIVE RECORD
65
CO SCHOLASTIC AREA REGISTER
66
PHYSICAL ASSESSMENT REGISTER
67
CLASS TEACHER ASSESMENT RECORD
68
TEACHER ASSESMENT RECORD
69
உடற்கல்வி மதிப்பீட்டு தரநிலைப் பதிவேடு
70
பாட ஆசிரியர் மதிப்பீட்டுத் பதிவேடு
71
வகுப்பாசிரியர் மதிப்பீட்டு பதிவேடு
72
கல்வி இணைச் செயல்பாடுகளுக்குரிய
பதிவேடு
73
கல்வி இணைச் செயல்பாடுகளுக்குரிய
பதிவேடு – IX
74
உடற்கல்வி மதிப்பீட்டு தரநிலைப்
பதிவேடு – IX
75
பாட ஆசிரியர் மதிப்பீட்டுத் பதிவேடு – IX
76
F a ( a) & F a (b) Register wrapper
77
அகமதிப்பீட்டு மதிப்பெண் பதிவேடு
Wrapper
78
நூலக பயன்பாட்டு பதிவேடு Wrapper
79
மாணாக்கர் தேக்கப்பதிவேடு Wrapper
80
QR Code பதிவேடு
81
வளரறி மதிப்பீட்டுப் பதிவேடு
82
MARK REGISTER
83
CLASS MARK REGISTER
84
MARK REGISTER
85
STOCK REGISTER 2 QR
86
LEDGER RULED NOTE LONG SIZE 1 QR
87
LEDGER ACCOUNTS NOTE 1 QR
88
LEDGER ACCOUNTS NOTE 2 QR
89
LEDGER ACCOUNTS NOTE 1 QR LAND SCAPE
90
LEDGER ACCOUNTS NOTE CUT SIZE 1 QR
91
STUDENT DAIRY WRAPPER
92
STUDENT DAIRY BINDING
93
ADMISSION REGISTER REXIN BINDING
94
ADMISSION REGISTER
95
தற்செயல் / மருத்துவவிடுப்பு பதிவேடு 1 QR
96
பள்ளி பேருந்து / வேனில் செல்லும்
மாணவர் வருகைப் பதிவேடு
97
மக்கள் தொகை விவரப் பதிவேடு 1 குயர்
98
மக்கள் தொகை விவரப் பதிவேடு 2 குயர்
99
அளவைப் பதிவேடு 1 QR
100
ஆசிரியர் விவரப்பதிவேடு
101
பணியிடைப் பயிற்சிப் பதிவேடு
102
PERSONAL REGISTER 200 LEAF WHITE PAPER
103
PERSONAL REGISTER 200 LEAF LEDGER PAPER
104
PERSONAL REGISTER 100 LEAF WHITE PAPER
105
PERSONAL REGISTER 100 LEAF LEDGER PAPER
106
PHYSICAL EDUCATION ATTENDANCE REGISTER WRAPPER CUT SIZE
107
MARK REGISTER CUT SIZE NOTE
108
MARK LIST BOOK
109
LETTER INWARD REGISTER 2 QR
110
STAFF MOVEMENT REGISTER 1 QR
111
STAFF MOVEMENT REGISTER 2 QR
112
SUBSTITUTION REGISTER 2 QR
113
SUBSTITUTION REGISTER 1 QR
114
TEACHER ATTENDANCE 2 QR
115
காலநிலை அட்டவணை
116
CASUAL LEAVE REGISTER 1 QR
117
STUDENT MOVEMENT REGISTER 1 QR
118
DAILY ATTENDANCE PARTICULARS 2 QR
LONG SIZE
119
ACCQUITTANCE REGISTER 1 QR
120
STUDENT ABSENT REGISTER 1 QR
121
STUDENT ABSENT REGISTER 2 QR
122
ADMISSION REGISTER
123
CONSOLIDATED REGISTER PRIVATE SCHOOL
124
LESSON PLAN NOTE PRINTED LONG SIZE
125
மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பம்
GREEN SHEET
126
மாணவர் சேர்க்கை விண்ணப்பம்
WHITE SHEET
127
STAFF ATTENDANCE REGISTER RAPPER
128
மாணவர் வருகைப் பதிவேடு RAPPER
129
தமிழ்நாடு கருவூல விதித்தொகுப்பு
படிவம் எண் – 100
130
CCE FORM
131
PAY BILL FORM
132
Pay Bill Form ( AIDED)
133
INCOME TAX FORM
134
பள்ளிகளின் மாதாந்திர கணக்கு FORM
135
CONDUCT CERTIFICATE BOOK
136
ATTENDANCE CERTIFICATE BOOK
137
SELF ATTENDENCE CARD
138
மாணவர் திறள் பதிவேடு CARD
139
EXAM PAPERS 1 REAM
140
BROWN SHEET
141
6 TH – 8 TH மாணவர் திறள் பதிவேடு CARD
142
10TH RANK SHEET CARD
143
12TH RANK SHEET CARD
144
COLOUR CARD
145
கற்றல் விளைவுகள் ( ALL STD )
146
DICTIONERY ( ENGLISH – TAMIL )
147
DICTIONERY ( ENGLISH – TAMIL )
148
DICTIONERY ( ENGLISH – TAMIL )
149
திருக்குறள் புத்தகம்
150
QR CODE CD
151
PHONICS CD
152
GROUP CARD
153
PICTURE CHARTS
154
CHART PAPER
155
ஆரோக்கியச் சக்கரம்
156
INDIA , TAMILNADU , WORLD MAP
157
BLACK BOARD MAPS
158
GLOBE (MEDIUM )
159
GEOMETRY BOX WOOD
160
A4 SHEET (70 GSM , 75 GSM , 80 GSM )
161
SCHOOL BELT
162
STUDENT TIE
163
BINDING CUM
164
FLASH CARDS
165
CHALK ( 1 BOX) WHITE
166
BLACK BOARD DUSTER
167
BILL BOOK
168
VAVUCHER BOOK
169
ரசிது BOOK
170
சுழல் அட்டை
171
CALL BELL ( HEAD MASTER )
172
பாசி MATCHING BOARD
173
LIGHT MATCHING BOARD
174
BOX FILE
175
BUTTON FILE
176
TAG FILE
177
URGENT , ORDINARY PAD
178
GRAPH SHEET 100
179
MAP SHEET 100 ALL VARITIES
180
PAPER WHITE
181
WHITE BOARD DUSTER

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here