🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦

*தினம் ஒரு அறிவியல்*

நாம் பிறக்கும் பொழுது நமது உடலில் 300 எலும்புகள் உள்ளன.

பிறகு வளரும் பொழுது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட எலும்புகள் ஒன்றிணைந்து ஒரு வலுவான எலும்பாக மாற்றம் ஏற்பட்டு 206 எலும்புகள் இருக்கின்றன.

*நமது உடல் எடையில் 14% எலும்புகளால் ஆனது .*

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here