🔬📽📡🧬⏳🛰🚀🔭

*தினம் ஒரு அறிவியல்*

*கடல் அனிமோன் என்பவை. 🎋🎋🎋🎋🎋🎋கடலுக்கு அடியில் வளரும் ஒரு வகை தாவரமாகும்.*
🦑🦑🦑🦑🦑🦑🦑
பார்ப்பதற்கு அதன் பெயருக்கேற்ப அழகாக தோன்றினாலும்,

இவை தன்னை கடந்து செல்லும் உயிரினங்கள் மீது ஒரு வகை அமிலத்தை உமிழ்ந்து அவற்றின் நரம்புகளை செயலிழக்கச்செய்து அவற்றை ஈர்த்து உணவாக்கிக் கொள்கின்றன.

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here