தமிழ்நாடு ஆசிரியர்தகுதித்தேர்வு டி.என்.டி.இ.டி(TNTET -Tamil Nadu Teachers Eligibility Test) என்பதுஇரண்டு தாள்களைக்கொண்டது. 3 மணிநேரம்கொண்ட இந்தத்தேர்வுகளை ஆசிரியர்தேர்வு வாரியமானடி.ஆர்.பி(TRB-Teachers Recruitment Board)நடத்துகிறது.இத்தேர்வு, இரண்டுதாள்களாக நடத்தப்படும்.

தாள்-I… 1-5 வகுப்பு வரைகற்பிக்கும்ஆசிரியர்களுக்கானது.டி.டி.எட்(D.T.Ed) எனப்படும்ஆசிரியர் பட்டயத்தேர்வில்தேர்ச்சிபெற்றவர்கள்,இந்தத் தேர்வுஎழுதுவார்கள். குழந்தைமேம்பாடும் கற்பித்தலும்,தமிழ்,ஆங்கிலம், கணிதம்,சூழ்நிலையியல் எனமொத்தம் 5பாடங்களில்இருந்து தலா 30மதிப்பெண்கள் வீதம் 150மதிப்பெண்களுக்கானதாள்இது.

தாள்-II… 6-8 வகுப்பு வரைபயிற்றுவிக்கும்ஆசிரியர்களுக்கானதகுதித்தேர்வு. கலை அல்லதுஅறிவியல் பட்டப்படிப்போடுபி.எட்கல்வியியல் படிப்பைமுடித்தவர்கள் இந்தத்தேர்வைஎழுதலாம்.அறிவியல்பிரிவை சேர்ந்தவர்களுக்குகுழந்தை மேம்பாடும்கற்பித்தல்முறைகளும்,தமிழ், ஆங்கிலம் இவற்றில்தலா 30 மதிப்பெண்களோடுகணிதம், அறிவியல்இவற்றை உள்ளடக்கி 60மதிப்பெண்களுமாக,மொத்தம் 150 மதிப்பெண்களுக்குவினாத்தாள்அமைந்திருக்கும்.கலைப்பிரிவு ஆசிரியபட்டதாரிகளுக்கு இதேகேள்வித்தாளில்கணிதம்அறிவியல்வினாக்களுக்கு பதிலாகசமூக அறிவியலில் இருந்து60வினாக்கள்அமைந்திருக்கும்.

ஆக, தாள்- I என்பதுஇடைநிலைஆசிரியர்களுக்கானது,தாள்- II என்பதுபட்டதாரிஆசிரியர்களுக்கானது.எனினும், ஆசிரியப்பட்டயம்தகுதியோடு… கலைஅறிவியல் பட்டம் மற்றும்பி.எட் முடித்துபட்டதாரிஆசிரியதகுதியையும் உயர்த்திக்கொண்டவர்கள் இந்தஇரண்டுதாள்களையும்எழுதலாம். இந்த வகையில்இடைநிலை, பட்டதாரிஎனஇரண்டு பிரிவுகளில்தங்கள் தகுதியைஉறுதிபடுத்திக்கொள்ளலாம்.

தாள் – I எழுதுபவர்கள் 1 – 8வரையிலான வகுப்புபாடப்புத்தகங்களில்ஆழமாக தயாராகவேண்டும். கூடவே,ஆசிரியர் பட்டயபடிப்புக்கானகல்வியியல்மற்றும்உளவியல் பாடத்திலும்தயாராவது அவசியம்.

தாள்- IIஎழுதுபவர்கள் 6 – 12வரையிலான தங்கள் பிரிவுபாடங்களில் ஆழமாகதயாராக வேண்டும். கூடவேபி.எட் பாடத்திட்டத்தில்உள்ளகல்வியல் மற்றும்உளவியலில் நன்குதயாராவதும் அவசியம்.

150 வினாக்களில்ஒவ்வொரு சரியானவிடையும் ஒருமதிப்பெண்பெறும்.வினாக்கள் அனைத்தும்’அப்ஜெக்டிவ் டைப்’எனப்படும்’கொள்குறி’வினா வகையைசேர்ந்தவை.

தேர்வுக்குத் தயாராவதில்அத்தியாவசிய அடிப்படை…மாதிரித்தேர்வுகளைநீங்களாகவே அதிகம்எழுதிப்பார்ப்பதில்இருக்கிறது.ஏனெனில்,இதுவரை நடந்திருக்கும்ஒரு தேர்வுகளின் அனுபவஅடிப்படையில்,தேர்வெழுதியவர்கள்வினாத்தாளில்கடினத்தன்மை மற்றும் நேரமின்மைஇவற்றை தேர்வுதடுமாற்றங்களாகஉணர்ந்திருக்கிறார்கள்.

எனவே, கடின பயிற்சிமற்றும் நேரநிர்வாகம்இவற்றைகவனத்தில் கொண்டுதேர்வுக்குத் தயாராகலாம்

Thanks to-Mr.Alla Baksh

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here