9 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பிப்ரவரி முதல் வாரம் பாடகுறிப்பு – FA(b) Test

9 வகுப்பு சமூக அறிவியல் பிப்ரவரி முதல் வாரம் பாடகுறிப்பு
வரலாறு பாடம் 2
Notes of lesson  including mind map and activities
FA(b) Test
Slide show TM   EM

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here