பாய்மங்கள் (FLUIDS) – 9th STD 3rd TERM SCIENCE -PART – II T/M (காற்றழுத்தமானி)

9ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அறிவியல் UNIT – 1 : பாய்மங்கள்

  • வளிமண்டல அழுத்தம்
  • காற்றழுத்தமானி
  • காற்றழுத்தமானியின் வகைகள்
  • அளவி அழுத்தம்
  • தனிச்சுழி அழுத்தம்

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here