அரசாணை அறிவோம்!!!

 *🌐🌐G.O.No. 165 Date. 21.05.2012* அரசு ஊழியர்களின் திருமணமாகாத,  விவாகரத்தான, விதவை மகள்களுக்கு குடும்ப ஓய்வுதியம்.

🌐🌐 *G.O. No.254 to 340. Date. 26.08.2010*   One Man Commission Orders.

🌐🌐  *G.O. NO.444. Date.09.09.2009* OMC அமைக்கப்பட்டது.

🌐🌐 *Govt Lr.No.36135. Date    19.07.2011*     தனிஊதியம், ஆண்டு ஊதிய உயர்வு
 மற்றும் பதவி உயர்விற்கும் கணக்கில் கொள்ள ஆணை.

🌐🌐 *Govt. Lr.8764 Date. 18.04.2012* தனி ஊதியம் பதவி உயர்வின் போது  அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்க ஆணை. S.A. பதவி உயர்விற்கு  பின்னர் தொடராது.

🌐🌐 *G.O.No.23. Date.12.01.2011* ஆசிரியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம் மற்றும்  தனி ஊதியம், மிகை ஊதியம் அனுமதிக்கும் அரசாணை.

🌐🌐 *G.O.No.258. Date 23.06.2009* 1.1.2006 to 31.05.2009 வரை நியமிக்கப்பட்டபுதிய நியமனதாரர்களுக்கு ஊதிய நியமனம். (1.86 அனுமதித்த  அரசாணை இன்று வரைமுரண்பாடுகள்தொடர்வதற்கு  முக்கியகாரணமே இந்த அரசாணை தான்)

🌐🌐   *G.O.No. 234. Date. 01.06.2009* திருத்திய ஊதிய விகிதங்கள்,2009.(6-வது ஊதிய குழு அரசாணை.

🌐🌐  *G.O.No.  71.  Date. 26.02.2011*  OMC – இல் ஊதியம் திருத்தி    அமைக்கப்  பட்டதன்விளைவாகஏற்பட்டமுரண்பாடுகள்திருத்திஅமைத்துஆணை மற்றும் ஊதிய குறை தீர்க்கும் பிரிவு அமைப்பு.

 *🌐🌐G.O.No.116.Date.  09.04.2012*   அகவிலைப்படி 1.1.2012.  முதல் 58%  லிருந்து  65% ஆக உயர்வு.

 🌐🌐 *G.O.No.123.    Date.10.04.2012* ஊதிய  முரண்பாடுகளை நீக்க ஊதிய குறை  தீர்க்கும் பிரிவு அமைப்பு

🌐🌐 *G.O. No.184. Date. 01.06.2012* Tamil Nadu Govt. Pensioners Family   Securit  Fund Scheme –   மற்றும் financial assistance raised  from Rs.25000/- to 35000/-  in  case of death pensioners – orders

🌐🌐 *Lr.No.35574/PGC/2011-3 Dated. 23.04.2012*
CPS சந்தா மற்றும் நிலுவை தொகை பிடித்தம் செய்யும் முறை பற்றி   நிதித்துறை விளக்க கடிதம்.

🌐🌐  *G.O. No.139. Date.27.04.2012 New Health Insurance Scheme* (NHIS) சந்தா   Rs.75/- ஆக ஜூன் 2012 முதல்   பிடித்தம் செய்ய உத்தரவு.

🌐🌐 *G.O. No. 243 Date.29.06.2012* Medical Aid. N.H.I.S. சந்தா ரூபாய் 150/- ஆக  உயர்வு.. List of eligible hospitals available.

🌐🌐 *G.O.No. 461. Date.22.09.2009* பொது வருங்கால வைப்பு நிதியின் மாத  சந்தா (12%) வீதம் குறித்த அரசாணை .

🌐🌐 *Letter No.fin. 57663/pay cell/2009.Dt.30.9.2009* CPS சந்தா 10% பிடித்தம்   செய்திட தெளிவுரை.(Basic Pay + Grade Pay)

🌐🌐 *G.O.No. 71. Dt.19.03.2003* முழு ஓய்வூதியம் பெற 30 ஆண்டுகள்  பணி என்பதை விளக்கும் அரசாணை.

🌐🌐 *G.O. No.304. Dt.27.05.2004* தமிழகத்தில் 1.4.2003 முதல்    CONTRIBUTORY PENSION SCHEME அறிமுகம் – ஆணை.

*🌐🌐G.O.No. 201.Dt.21.05.2009.C.P.S* Maintenance of Accounts – Instructions  issued.

*🌐🌐G.O. NO.413 Dt.04.11.2010* தனியார் பள்ளிகளில் 1996,97,98 ஆம்  ஆண்டுகளில் நியமிக்கப்பட்ட இ .நி .ஆ . களுக்கு பழைய  ஓய்வுதிய திட்டம் தொடர்வது சார்ந்த அரசாணை.

*🌐🌐Govt.Lr.63305/Pay Cell/2010-1 Dt.08.11.2010* Fixation of Pay of Employees  in the Selection Gr / Spl Gr- Instructions issued.

*🌐🌐Govt.Lr. 63305 _ 4 / Pay Cell / 2010 -4 Dt.12.11.2010* Fixation of Pay in  Selection Gr /Spl Gr – Monetary benefit to be given effect from 1.8.10.

*🌐🌐Govt.Lr.63305_5 / Pay Cell / 2010 / Dt. 30.11.10* Fixation of Pay in Selection   Gr / Spl Gr. Instructiuons – Further clarifications issued.

*🌐🌐G.O.No.175 Dt.18.06.2010* சம்பளம் ECS முறையில் – ஆணை.

*🌐🌐Govt.Lr. 14483/CMPC/2011_1 Date.5.1.2012.* Revision of Pay of Certain Categories of Teachers – Fixation of Selection Gr / Spl Gr Instructions.

*🌐🌐G.O.No.29.Date.31.01.2013* ஓய்வூதியம் – அரசு ஊழியர்களின்  திருமணமாகாத /  விவாகரத்தான / விதவை மகளுக்கு    குறைந்தபட்ச  ஓய்வூதியமான ரூ.3,050/-ஐ குடும்ப  ஓய்வூதியமாக வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வழங்குவது –   குறித்த ஆணை.

*🌐🌐G.O.No. 173 Dt.01.04.2004*. இறப்பு மற்றும் ஒய்வு பணிக்கொடை  கால தாமதமாக வழங்கப்படும் பணிக்கொடைத் தொகைக்கு வட்டி வழங்குதல் – வட்டி விகிதம் – ஆணை.

🌐🌐 *G.O.420 Dt.11.09.2000* படிகள் – நகர ஈட்டுப்படி – திருநெல்வேலி  நகரத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு நகர ஈட்டுப்படி வழங்கிட அனுமதி வழங்கப்பட்ட  ஆணை.

*🌐🌐G.O. No. 38. Dt* *11.02.13* ஓய்வூதியம் – பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் – ஊழியர் பங்களிப்பு மற்றும் அரசு பங்களிப்பு தொகைக்கு 8 சதவீதம் 30.11.2011 வரையும், 8.6 சதவீதம் வட்டி விகிதம் 01.12.2011 முதல் வழங்க  அரசு ஆணை.

*🌐🌐G.O.No.75. Date.14.3.2013* முன்பணம்- ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு  வழங்கப்படும் பண்டிகை முன்பணம் உயர்த்தி  வழங்குதல்- ஆணை.

*🌐🌐G.O.No.61. Date.28.2.2013* தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு  சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 1984-திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது- ஆணை.

🌐🌐 *G.O.No.62. Date. 28.02.2013* தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் சிறப்பு  சேம நலநிதி மற்றும் பணிக்கொடைத் திட்டம், 2000 – திட்டத்தின்கீழ் வட்டி கணக்கிட்டு வழங்குவது – ஆணை.

🌐🌐  *Lr.No.34124(Pay Cell) 2009-1, Dated.26.6.2009. G.O.234* Certain  Clarifications. Increment கணக்கிடுவது உள்ளிட்ட
 தெளிவுரைகள் உள்ளன.

*🌐🌐G.O. Ms.No. 222 Date.01.07.2013.* அரசு ஊழியர்கள் / ஆசிரியர்கள் அப்பழுக்கற்ற 25 வருடம் சேவை புரிந்ததற்காக வழங்கப்படும் ரூ.2000/-க்கான பரிசுத் தொகை வழங்க மண்டல / மாவட்ட அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கி தமிழக அரசு உத்தரவு

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here