1500-க்கும் மேல் போட்டி தேர்வு இலவச புத்தகங்கள்

1500-க்கும் மேல் போட்டி தேர்வு இலவச புத்தகங்கள்

வி.எ.ஒ.  புத்தகங்கள் புதிய  சிலபஸ்படி இலவசம்
Tamil Study Material – Click Here
Indhiya Desiya Iyakkam Study material – Click Here
Science – Physics Study Material – Click Here
Science – Chemistry Study Material – Click Here
Science – Botany Study Material – Click Here
vao  book-1
VAO  BOOK-2
VAO  BOOK-3
VAO  BOOK-4
VAO  BOOK-5
VAO  BOOK-6
VAO  BOOK-7
VAO  BOOK-8
VAO  BOOK-9
VAO  BOOK-10
VAO  BOOK-11
VAO  BOOK-12
VAO  BOOK-13
VAO  BOOK-14
VAO  BOOK-15
VAO  BOOK-16
VAO  BOOK-17
VAO  BOOK-18

TN TET STUDY MATERIALS FREE DOWNLOAD
TET PAPER-1 MODEL QUESTION PAPER 
TET PAPER 1 MODEL QUESTION PAPER
PHYSICS ENGLISH MEDIUM PAPER 2 (SAMPLE PAGES)
CHEMISTRY ENGLISH MEDIUM PAPER 2 (SAMPLE PAGES)
PSYCHOLOGY ENGLISH MEDIUM PAPER 2 (SAMPLE PAGES)
MATHS KEY POINTS TAMIL MEDIUM
MATHS KEY POINTS ENGLISH MEDIUM
MATHS KEY POINTS 2
TAMIL PAPER 1 & 2
SCIENCE TAMIL MEDIUM
SCIENCE MODEL QUESTIONS
TAMIL DETAILS OF AUTHORS PAPER 1 & 2
MATHEMATICS TAMIL MEDIUM OBJECTIVE TYPE WITH ANSWERS
PSYCHOLOGY TAMIL MEDIUM PAPER I & II
PAPER I EVS & PAPER II SCIENCE

TETPaper – I
Tamil :Click Here To Download Tamil Paper-I
English :Click Here To Download English Paper-I
Social Science : Click Here To Download Social science Paper-I
Maths :Click Here To Download Maths Paper-I
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper-I
Environmental Studies  :Click Here To Download EVS Paper-I
Paper – II
Tamil :Click Here To Download Tamil Paper-II
English :Click Here To Download English Paper-II
Social Science : Click Here To Download Social  Science Paper-II
Maths :Click Here To Download Science Paper-II
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper-II
science :Click Here To Download Science Paper-II
PG  – TRBPG – TRB
Tamil :Click Here To Download Tamil Paper
English :Click Here To Download English Paper
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper
Education :Click Here To Download Education Paper
TNPSC Group – I
GK :Click Here To Download GK Paper
Geography :Click Here To Download Geography Paper
History :Click Here To Download History Paper
Political Science :Click Here To Download Political Science
Economics :Click Here To Download Economics Paper
Commerce :Click Here To Download Commerce Paper
Tamilnadu History :Click Here To Download Tamilnadu History Paper
Tamilnadu Geography :Click Here To Download Tamilnadu Geography Paper
Physics :Click Here To Download Physics Paper
Chemistry :Click Here To Download Education Paper
Botany :Click Here To Download Botany Paper
Zoology :Click Here To Download Zoology Paper
Maths :Click Here To Download Maths Paper
Logics :Click Here To Download Logics Paper
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper
Current Affairs :Click Here To Download Current Affairs Paper
TNPSC Group – II
General Tamil :Click Here To Download General Tamil Paper
GK :Click Here To Download GK Paper
Geography :Click Here To Download Geography Paper
History :Click Here To Download History Paper
Political Science :Click Here To Download Political Science
Economics :Click Here To Download Economics Paper
Commerce :Click Here To Download Commerce Paper
Tamilnadu History :Click Here To Download Tamilnadu History Paper
Tamilnadu Geography :Click Here To Download Tamilnadu Geography Paper
Physics :Click Here To Download Physics Paper
Chemistry :Click Here To Download Education Paper
Botany :Click Here To Download Botany Paper
Zoology :Click Here To Download Zoology Paper
Maths :Click Here To Download Maths Paper
Logics :Click Here To Download Logics Paper
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper
Current Affairs :Click Here To Download Current Affairs Paper
TNPSC Group – IV
General Tamil :Click Here To Download General Tamil Paper
GK :Click Here To Download GK Paper
Geography :Click Here To Download Geography Paper
History :Click Here To Download History Paper
Political Science :Click Here To Download Political Science
Economics :Click Here To Download Economics Paper
Commerce :Click Here To Download Commerce Paper
Tamilnadu History :Click Here To Download Tamilnadu History Paper
Tamilnadu Geography :Click Here To Download Tamilnadu Geography Paper
Physics :Click Here To Download Physics Paper
Chemistry :Click Here To Download Education Paper
Botany :Click Here To Download Botany Paper
Zoology :Click Here To Download Zoology Paper
Maths :Click Here To Download Maths Paper
Logics :Click Here To Download Logics Paper
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper
Current Affairs :Click Here To Download Current Affairs Paper
VAO
General Tamil :Click Here To Download General Tamil Paper
GK :Click Here To Download GK Paper
Geography :Click Here To Download Geography Paper
History :Click Here To Download History Paper
Political Science :Click Here To Download Political Science
Economics :Click Here To Download Economics Paper
Commerce :Click Here To Download Commerce Paper
Tamilnadu History :Click Here To Download Tamilnadu History Paper
Tamilnadu Geography :Click Here To Download Tamilnadu Geography Paper
Physics :Click Here To Download Physics Paper
Chemistry :Click Here To Download Education Paper
Botany :Click Here To Download Botany Paper
Zoology :Click Here To Download Zoology Paper
Maths :Click Here To Download Maths Paper
Logics :Click Here To Download Logics Paper
Psychology :Click Here To Download Psychology Paper
Current Affairs :Click Here To Download Current Affairs Paper

 GENERAL KNOWLEDGE
ECONOMICS and GEOGRAPHY
POLITY SCIENCE
MORDEN INDIA & GEOGRAPHY
POLITY
SCIENCE
V.A.O MODEL EXAM PAPER 
V.A.O MODEL EXAM PAPER
GROUP II INTERVIEW NOTES

 1. TET PAPER II 10th SCIENCE BIOLOGY T/M QUESTIONS
 2. TET PAPER II 8th SCIENCE BIOLOGY T/M QUESTIONS
 3. TET PAPER II 6th,7th SCIENCE T/M QUESTIONS
 4. TET PAPER II – 7 TH BIOLOGY PHYSICS,CHEMISTRY POINTS TAMIL MEDIUM
 5. +1 ZOOLOGY ONE MARK WITH ANSWER
 6. TET PAPER II SCIENCE |
 7. TET PAPER I SCIENCE
 8. 7th Std History Key points
 9. CIVICS | IMPORTANT TIPS
 1. TRB EDUCATION | TET  Child Development and Pedagogy 001-1000 – QUESTIONS
 2. TET Child development and pedagogy 185 questions
 3. TNPSC GROUP IV – 154 model question answer

TNPSC STUDY MATERIALS AND MODEL QUESTION PAPERS FREE DOWNLOAD
1.    MATHS KEY POINTS WITH EXAMPLES
2.    SCIENCE IMPORTANT POINTS 
3.    TAMIL IMPORTANT POINTS 
4.    TAMIL WORKS AND AUTHORS
5.    MATHS KEY POINTS TAMIL MEDIUM
6.    BIOLOGY MODEL QUESTIONS 
7.    TNPSC GR II MODEL QUESTION PAPER
8.    TNPSC GR II GK MODEL QUESTION PAPER
9.    IMPORTANT DAYS – NATIONAL, INTERNATIONAL

SAMACHEER KALVI  BOOKS DOWNLOAD |  BOOKS ONLINE | SAMACHEER KALVI BOOKS ONLINE | TAMILNADU 10TH BOOKS | 10TH BOOKS ONLINE | SAMACHEER KALVI BOOKS 2011-2012 | DOWNLOAD 6TH –  10TH BOOKS FULL VERSION

STANDARD – 6
ENGLISH MEDIUM                              TAMIL MEDIUM
TAMIL                                                               TAMIL
ENGLISH                                                          ENGLISH
MATHEMATICS  PART 1                                 MATHEMATICS PART 1
MATHEMATICS  PART 2                                 MATHEMATICS PART 2
SCIENCE                                                           SCIENCE
SOCIAL SCIENCE                                            SOCIAL SCIENCE

STANDARD – 7
ENGLISH MEDIUM                                   TAMIL MEDIUM
TAMIL PART 1                                                       TAMIL PART 1
TAMIL PART 2                                                       TAMIL PART 2
ENGLISH PART 1                                                   ENGLISH PART 1
ENGLISH PART 2                                                   ENGLISH PART 2
MATHEMATICS PART 1                                        MATHEMATICS
MATHEMATICS PART 2
SCIENCE PART 1                                                   SCIENCE PART 1
SCIENCE PART 2                                                   SCIENCE PART 2
SOCIAL SCIENCE PART 1                                     SOCIAL SCIENCE PART 1
SOCIAL SCIENCE PART 2                                     SOCIAL SCIENCE PART 2

STANDARD – 8
ENGLISH MEDIUM                                   TAMIL MEDIUM
TAMIL PART 1                                                      TAMIL PART 1
TAMIL PART 2                                                      TAMIL PART 2
ENGLISH PART 1                                                  ENGLISH PART 1
ENGLISH PART 2                                                  ENGLISH PART 2
MATHEMATICS PART 1                                       MATHEMATICS PART 1
MATHEMATICS PART 2                                       MATHEMATICS PART 2
MATHEMATICS PART 3
MATHEMATICS PART 4
MATHEMATICS PART 5
MATHEMATICS PART 6
MATHEMATICS PART 7

SCIENCE PART 1                                                  SCIENCE PART 1
SCIENCE PART 2                                                  SCIENCE PART 2
SCIENCE PART 3                                                  SCIENCE PART 3
SCIENCE PART 4
SCIENCE PART 5
SCIENCE PART 6
SCIENCE PART 7
SCIENCE PART 8
SOCIAL SCIENCE PART 1                                     SOCIAL SCIENCE PART 1
SOCIAL SCIENCE PART 2                                     SOCIAL SCIENCE PART 2

STANDARD – 9
ENGLISH MEDIUM                                   TAMIL MEDIUM
TAMIL PART 1                                                       TAMIL PART 1
TAMIL PART 2                                                       TAMIL PART 2
ENGLISH                                                                ENGLISH
MATHEMATICS                                                     MATHEMATICS
SCIENCE PART 1                                                  SCIENCE PART 1
SCIENCE PART 2                                                  SCIENCE PART 2
SOCIAL SCIENCE PART 1                                    SOCIAL SCIENCE PART 1
SOCIAL SCIENCE PART 2                                    SOCIAL SCIENCE PART 2

STANDARD – 10
ENGLISH MEDIUM                                   TAMIL MEDIUM
TAMIL PART 1                                                       TAMIL PART 1
TAMIL PART 2                                                       TAMIL PART 2
ENGLISH PART 1                                                   ENGLISH PART 1
ENGLISH PART 2                                                   ENGLISH PART 2
MATHEMATICS PART 1                                        MATHEMATICS PART 1
MATHEMATICS PART 2                                        MATHEMATICS PART 2
SCIENCE PART 1                                                  SCIENCE PART 1
SCIENCE PART 2                                                  SCIENCE PART 2
SCIENCE PART 3                                                  SCIENCE PART 3
SOCIAL SCIENCE PART 1                                    SOCIAL SCIENCE PART 1
SOCIAL SCIENCE PART 2                                    SOCIAL SCIENCE PART 2
SOCIAL SCIENCE PART 3

  1. STUDY MATERIAL – TAMIL
 1. 6th Std TAMIL Key points
 2. 6-10th Std TAMIL Key points
 3. TET PAPER I | ENGLISH
 4. 7 TH MATHS OBJECTIVE TYPE QUESTIONS
 5. TET PAPER I | MATHS
 6. TET PAPER II | MATHS
 7. TET | PAPER II | MATHS 102 Q/A ENGLISH MEDIUM
 8. TET | PAPER II | MATHS 100 Q/A ENGLISH MEDIUM
 9. TET PAPER II MATHS E/M
 10. TET PAPER II – 6 to 8 MATHEMATICS NOTES TAMIL MEDIUM
 11. TET PAPER II MATHS QUESTIONS

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணக்கு
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கல்வியல்– I
குழந்தை மேம்பாடு மற்றும் கல்வியல் – II
—————————————————————————————————–

 • ———————————————————-

Picture

ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு NewTET Study Material (Paper 1 – Note 1-Page 1-40) – Click Here 
TET Study Material (Paper 1 – Note 1-Page 41-80) – Click Here 
TET Study Material (Paper 1 – Note 1-Page 81-126) – Click Here 
TET Study Material (Paper 1 – Note 2-Page 1-40) – Click Here
TET Study Material (Paper 1 – Note 2-Page 41-80) – Click Here 
TET Study Material (Paper 1 – Notet 2-Page 81-120) – Click Here
TET Study Material (Paper 1 – Note 2-Page 121-174) – Click Here
TET Study Material – Science – Click Here
TET Study Material – English – Click Here
TET Study Material  – Science – Click Here
TET Study Material – Maths – Click Here 
TET Study Material – Science – Click Here
TET Study Material – EVS – Click Here 
TET Study Materials – Psychology – Click Here
TET Study Materials – Tamil – Click Here 
TET Materials – History – Click Here
TET Material – Page No 111-116 –  Click Here
TET Material – Page No 106-110 –  Click Here
TET Material – Page No 101-105 –  Click Here 
TET Material – Page No 96-100 –  Click Here
TET Material – Page No 91-95 –  Click Here
TET – Science
TET-Tamil Notes -Coaching Center, Erode
TET – Tamil 6-12th Std Notes – Thiruvannamalai
TET – Tamil Prepared By Mr. Siva,B.T Asst., Tiruvannamalai.
TET – Tamil 6th to 12th Std Full Notes.
Educational Psychology
Guidence & counselling
Mental Health & Hygiene
Personality and Assessment
Psy Learn
 Skinners
Social, Emotional and Moral Development 
கற்றல்
 நுண்ணறிவு ஈவு 
மனவெழுச்சிகளும் உடல்நலமும் 
Child Development & Psychology

 1. CD&P -4
 2. Psychology
 3. Psychology
 4. Psychology
 5. Psychology
 6. CD&P-1
 7. CD&P-2
 8. CD&P-3

Tamil

 1. Tamil Material
 2. Tamil
 3. Works & Authors
 4. 6-10th Std Tamil * New *

English

 1. Synonyms
 2. Antonyms
 3. Spell Word
 4. Phrases
 5. Adjective
 6. Noun
 7. Pronoun
 8. Tense
 9. English Test Materials

Maths

 1. Maths
 2. Maths – EM
 3. Maths – EM
 4. Maths – TM – 7th Std * New *
 5. TET-Maths Paper 1 – வாழ்வியல் கணக்குகள்.
 6. TET-Maths Paper 1 – வடிவியல்
 7. TET-Maths Paper 2.
 8.  TET – Maths .

Science

 1. Physics
 2. Physics-11th Std
 3. Physics-12th Std
 4. Chemistry-12th Std
 5. Chemistry-9th Std
 6. Biology-8th Std
 7. Science – 1
 8. Science – 2
 9. Science – 3 
 10. Science – 4 * New *
 11. 10th Science – EM * New *

GK 

 1. Important Days

TET Social Science Study Material – 23
TET Social Science Study Material – 24 
TET Study Material – 
TET Study Material – 
TET Study Material – 
TET Study Material- 
TET Study Material – 
TET Study Mateial – 
TET Physics Study Material – 
TET Physics Study Material – 
TET Study Material – 
TET Physics Study Material – 
TET Study Material – 11
TET Study Material – 10
TET Study Material -9
TET Study Material – 8
TET Study Material – 7
TET Study Material – 6
TET Study Material – 5  
TET Study Material – 4
TET Study Material – 3
TET Study Material – 2
TET Study Material – 1
Tamil Books & Authors
Census Details
Important Days
TET Study Material – 30
TET Study Material – 29
TET Study Material – 28
TET Study Material – 27
TET Study Material – 26
TET Study Material – 25
TET Study Material – 24
TET Study Material – 23
TET Study Material – 22
 TET Study Material – 21
TET Study Material – 20
TET Study Material – 19
TET Study Material – 18
  TET Study Material – 17 
TET Study Material – 16
TET Study Material – 15
TET Maths Material – 14
TET Science Material – 13
TET Maths Material – 12
TET Chile & Psychology Material – 11
TET Tamil Material – 10
TET Study Material – 9
TET Study Material – 8
TET Study Material – 7
TET Study Material – 6
TET Study Material – 5
TET Study Material – 4
TET Study Material – 3
TET Study Material – 2
TET Study Material – 1
Tamil

 Child Devolopment & Pedagogy

Paper 1 Model

Paper 2 Model

New

  1. TRB PG-2001-2002 ECONOMICS QUESTION PAPER
  2. TRB PG-2003-2003 ECONOMICS QUESTION PAPER
  3. TRB PG-2003-2004 ECONOMICS QUESTION PAPER
  4. TRB PG-2004-2005 ECONOMICS QUESTION PAPER
  5. TRB PG-2005-2006 ECONOMICS QUESTION PAPER
  6. TRB PG-2006-2007 ECONOMICS QUESTION PAPER
  7. TRB PG-2011-2012 ECONOMICS QUESTION PAPER
  8. TRB PG-2012-2013 ECONOMICS QUESTION PAPER
  9. PGT HISTORY | GEOGRAPHY | CIVICS | FULL BOOK KEY POINTS | TAMIL MEDIUM 
  10. TRB PG CHEMISTRY UNIT IX| ENGLISH MEDIUM | STUDY MATERIAL DOWNLOAD 
  11. TRB PGT TAMIL KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  12. TRB PGT ENGLISH KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  13. TRB PGT MATHS KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  14. TRB PGT PHYSICS KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  15. TRB PGT CHEMISTRY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  16. TRB PGT BOTANY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  17. TRB PGT ZOOLOGY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  18. TRB PGT HISTORY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  19. TRB PGT ECONOMICS KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  20. TRB PGT COMMERCE KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  21. TRB PGT GEOGRAPHY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  22. TRB PGT POLITICAL SCIENCE KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  23. TRB PGT HOME SCIENCE KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  24. TRB PGT PHYSICAL EDUCATION KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  25. TRB PGT TELUGU KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  26. TRB PGT MICRO BIOLOGY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  27. TRB PGT BIO CHEMISTRY KEY ANSWER RELEASED BY TRB | DATE OF EXAMINATION 21.7.2013
  28. TRB PGT 21.07.2013 TAMIL TENTATIVE ANSWER KEY WITH EXPLANATION 
  29. TRB PGT 21.07.2013 MATHS TENTATIVE ANSWER KEY
  30. TRB PGT 21.07.2013 CHEMISTRY TENTATIVE ANSWER KEY 
  31. TRB PGT 21.07.2013 BOTANY TENTATIVE ANSWER KEY
  32. TRB PGT 21.07.2013 TAMIL ORIGINAL QUESTION PAPER
  33. TRB PGT 21.07.2013 MATHS ORIGINAL QUESTION PAPER
  34. TRB PGT 21.07.2013 PHYSICS ORIGINAL QUESTION PAPER
  35. TRB PGT 21.07.2013 CHEMISTRY ORIGINAL QUESTION PAPER
  36. TRB PGT 21.07.2013 BOTANY QUESTION PAPER WITH KEY
  37. TRB PGT 21.07.2013 HISTORY ORIGINAL QUESTION PAPER
  38. TRB PGT 21.07.2013 COMMERCE ORIGINAL QUESTION PAPER

Free study books download

  1. TRB|TET|TNPSC|6 முதல் 12 வகுப்புகளுக்கான சமச்சீர்கல்வி தமிழ் பாட புத்தக முக்கிய குறிப்புகள் 262 பக்கங்கள் வினாவிடை வடிவில் இலவசமாக உடன் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.
  2. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS JANUARY 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் ஜனவரி 2012
  3. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS FEBRUARY 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி 2012
  4. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS MARCH 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் மார்ச் 2012
  5. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS APRIL 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் ஏப்ரல் 2012
  6. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS MAY 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் மே 2012
  7. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS JUNE 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் ஜூன் 2012
  8. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS JULY 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் ஜூலை 2012
  9. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS AUGUST 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் ஆகஸ்ட் 2012
  10. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS SEPTEMBER 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் 2012
  11. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS OCTOBER 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் அக்டோபர் 2012
  12. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS NOVEMBER 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் நவம்பர் 2012
  13. TRB|TET|TNPSC|CURRENT AFFAIRS 2012 |CURRENT AFFAIRS DECEMBER 2012 | சமீபத்திய நிகழ்வுகள் டிசம்பர் 2012
  14. TRB|TET|TNPSC|12 மாதங்களுக்கான சமீபத்திய நிகழ்வுகள் 2011 | 12 MONTHS Current Affairs- 2011

NEW MATERIALS 

  1. TRB EDUCATION

TRB PGT 2012 | KEY ANSWERS 

  1. Recruitment of Lecturer in Government Polytechnic Colleges – Publishing of Answer key for All Subject
  2. Recruitment of Assistant Professor in Government Engineering Colleges – Publishing of Answer key for All Subject
  3. TRB-PGT-2012 MATHS | KEY ANSWERS
  4. TRB-PGT-2012-ZOOLOGY | KEY ANSWERS
  5. TRB-PGT-2012-ENGLISH| KEY ANSWERS
  6. TRB-PGT-2012-CHEMISTRY | KEY ANSWERS
  7. TRB-PGT-2012-COMMERCE | KEY ANSWERS
  8. TRB-PGT-2012-BOTANY | KEY ANSWERS
  9. TRB SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF ASST PROF IN GOVT ENGINEERING COLLEGES.
  10. TRB SYLLABUS FOR RECRUITMENT OF LECTURERS IN GOVT POLYTECHNIC COLLEGES
  11. TRB PG SYLLABUS 2012 FOR ALL SUBJECTS
  12. TRB BT SYLLABUS 2012 FOR ALL SUBJECTS

TRB  TAMIL QUESTION PAPERS Free STUDY MATERIALS Books

  1. TRB PG 2001 TAMIL ORIGINAL QUESTION PAPER
  2. TRB PG 2002 TAMIL ORIGINAL QUESTION PAPER
  3. TRB-BT 2009-TAMIL-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | ENGLISH | QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-BT 2009-ENGLISH-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | MATHS QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-BT-2009-MATHS-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | PHYSICS QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB PHYSICS 100 QUES AND ANSWER
  2. TRB PG PHYSICS STUDY MATERIAL
  3. TRB PGT PHYSICS 2006-2007 QUESTION PAPER WITH ANSWER
  4. TRB-BT-2009-PHYSICS-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | CHEMISTRY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-CHEMISTRY IMPORTANT QUESTIONS WITH KEY ENGLISH MEDIUM 1
  2. TRB-CHEMISTRY IMPORTANT QUESTIONS WITH KEY ENGLISH MEDIUM 2
  3. TRB-BT-2009-CHEMISTRY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | COMMERCE QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB PGT COMMERCE QUESTION PAPER 2003-2004 

TRB | BOTANY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-BT-2009-BOTANY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | ZOOLOGY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-BT-2009-ZOOLOGY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | HISTORY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

  1. TRB-BT-2009-HISTORY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

TRB | GEOGRAPHY QUESTION PAPERS | STUDY MATERIALS 

 1. TRB-BT-2009-GEOGRAPHY-Q.P-WITH-KEY-ANSWERS

Central Teacher Eligibility Test (CTET)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CLICK HERE TO DOWNLOAD
CTET JUNE – 2011
PAPER –I
PAPER – II
CTET JAN – 2012
PAPER – I
PAPER – II
CTET MAY – 2012
PAPER –I
PAPER – II
CTET NOV – 2012
PAPER – I
PAPER – II

 ஆசிரியர்தகுதித் தேர்வு  90 பக்க  தொகுப்பு SPECIAL
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு -தாள் 1 TRB-TET STUDY MATERIALS-paper  I EnglishTamil Nadu Teacher Eligibility Test (TNTET)-கல்வி உளவியல் தாள் I  & II 
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
DINAKARAN TET | PAPER I &PAPER 2
கல்வி உளவியல்  வினா விடை தாள் 1 & தாள் 2 -CHILD PSYCHOLOGY PAPER1& PAPER2 STUDY MATERIAL 
CLICK HERE TO DOWNLOAD TET-PAPER COLLECTIONS MATERIALS
DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2-1

 1. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2-2
 2. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 3. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 4. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 
 5. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 6.  DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 7. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 8. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 9. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 10. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 11. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 12. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 13. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 14.           DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 15.           DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2
 16.           DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 17.           DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 18.          DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 19.          DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 20.          DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 21. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 22. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 23. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 24. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 25. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 26. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 27. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 28. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 29. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 30. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 31. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 32. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 33. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 34. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 35. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 36. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 37. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 38.  DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 39. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 40. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 41. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 42. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 43. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 44. DINTHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 45. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 46. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 47. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2   
 48. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2 
 49. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 50. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 51. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 52. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 53. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 54. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 55. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 56. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 57. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 58. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 59. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 60. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 61. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 62. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 63. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 64. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 65. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 66. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 67. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 68. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 69. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2  
 70. DINATHANTHI  TET | PAPER I &PAPER 2 

TET PAPER II | MATHS 
MATHS PAPER 1 
TAMIL  I&II
TET-SCIENCE 
CHILD PSYCHOLOGY-I 
CHILD PSYCHOLOGY-II  
DINAMALAR PAPER 1&2  
model question paper-1
ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் -பாரதி பதிப்பகம். 
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -1 
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -2
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -3
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -4
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -6
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -7
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -8
DAILY THANTHI -TRB-TNTET -9
முதல் வகுப்பு
தமிழ் பாடநூல் ஆங்கிலம் பாடநூல்  

கணிதம் பாடநூல் சூழ்நிலையியல் பாடநூல்
இரண்டாம் வகுப்பு
தமிழ் பாடநூல் ஆங்கிலம் பாடநூல் 

கணிதம் பாடநூல் சூழ்நிலையியல் பாடநூல்
மூன்றாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் கணித புத்தகம் 

 அறிவியல் புத்தகம் சமூக அறிவியல் புத்தகம்
நான்காம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் கணித புத்தகம்  

அறிவியல் புத்தகம் சமூக அறிவியல் புத்தகம்
ஐந்தாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் கணித புத்தகம்  

அறிவியல் புத்தகம் சமூக அறிவியல் புத்தகம்
ஆறாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் கணித புத்தகம்  

அறிவியல் புத்தகம் சமூக அறிவியல் புத்தகம்
ஏழாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் 

 கணித புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் 
சமூக அறிவியல் புத்தகம்
எட்டாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம் 

கணித புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம்  
சமூக அறிவியல் புத்தகம்
ஒன்பதாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம்  

கணித புத்தகம் அறிவியல் புத்தகம் 
 சமூக அறிவியல் புத்தகம்
பத்தாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம் ஆங்கில புத்தகம்  

கணித புத்தகம் 
அறிவியல் புத்தகம் சமூக அறிவியல் புத்தகம்
பதினொன்றாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம்
கணிதம் 1 பாகம் கணித இரண்டாம் பாகம் 

   தாவரவியல் முதல் 
தாவரவியல் இரண்டு  
வேதியியல் முதல் வேதியியல் இரண்டு 
 வரலாறு புவியியல் இயற்பியல் ஒன்று 
 இயற்பியல் இரண்டு விலங்கியல் ஒன்று 
 விலங்கியல் இரண்டு
பன்னிரண்டாம் வகுப்பு
தமிழ் புத்தகம்
கணிதம் பாகம் ஒன்று கணிதம் பாகம் இரண்டு  

தாவரவியல் முதல் தாவரவியல் இரண்டு  
தாவரவியல் மூன்று தாவரவியல் நான்கு 
வேதியல் ஒன்று வேதியல் இரண்டு  
புவியியல் 
 வரலாறு இயற்பியல் ஒன்று இயற்பியல் இரண்டு விலங்கியல் ஒன்று விலங்கியல் இரண்டு 
பொது அறிவு

 • தமிழ்நாடு ஒரு பொது பார்வை (English) – Download
 • பொது அறிவு – உயிரியல் – 1 Download
 • பொது அறிவு Quiz with Answer (English) – Download
 • பொது அறிவு – Key Points (English)- Download
 • பொது அறிவு – Know Everything (English) – Download
 • பொது அறிவு (English) – Download
 • பொது அறிவு – உயிரியல்- 2 Download
 • பொது அறிவு – வேதியியல் – 3 Download
 • பொது அறிவு -விலங்கியல் 1 மார்க் Q&A – Download
 • தாவரவியல் பெயர் கொண்ட மரங்கள், தமிழ் பெயர் பட்டியல் Download
 • ஆங்கில இலக்கணம் தமிழில் Download
 • அறிவாற்றல் பேச்சு ஆங்கிலம் கையேடு தமிழில் Download
 • தமிழில்  மேலும் பொது அறிவு பதிவிறக்க  Click here
 • மேலும் பொது அறிவு பதிவிறக்க in English Click here
 • தற்போதைய விவகாரங்கள் 1 – Download
 • ரயில்வே பட்ஜெட் 2013-14 புதிய ரயில்கள் Download
 • தற்போதைய விவகாரங்கள் 2 – Download
 • திட்டம் June 2012 Download
 • திட்டம் May 2012 Download
 • திட்டம் April 2012 Download
 • திட்டம் March 2012 Download
 • திட்டம் February 2012 Download
 • திட்டம் January 2012 Download
 • Current Affairs Notes in English Click here
 • தமிழ் தமிழ் புத்தகங்கள் ஆசிரியர்கள் பட்டியல் – Download
 • தமிழ் இலக்கணம் -1 Download
 • தமிழ் இலக்கணம் -2 Download
 • கம்ப்யூட்டர்  தமிழ் அகராதி  கலைச்சொல்-  Download
 • தமிழ் இலக்கணம் -3 Download
 • தமிழ் இலக்கணம் -4 Download
 • பறவைகள் பெயர்கள் – English to Tamil Download
 • மரபுத்தொடர்கள் Download
 • நிர்வாக விதிமுறைகள் – Download
 • தமிழ் நீதிமொழிகள் in English Download
 • தமிழ் பழமொழிகள் Download
 • ர,ற,ல,ள,ழ,ன,ண,ந வேறுபாடுகள் Download
 • சிறப்பு தமிழ் – 12th – Download
 • பொது தமிழ் – 12th- Download
 • சிறப்பு தமிழ் – 11th- Download
 • பொது தமிழ் – 11th- Download
 • பொது தமிழ் – 10th- தொகுதி – 1 | துணைப்பாடம்
 • பொது தமிழ் – 9th- தொகுதி – 1 | துணைப்பாடம்

1st to class 12th பாடப் புத்தகங்கள் (all medium) – Click here

Download TNPSC CSSE 2007 Question Paper with Answers
 Download TNPSC Solved Question Paper 2001
 Download TNPSC Group 2 Question Paper 2010
Download TNPSC Group – I Prelim Exam Question Paper 
Download TNPSC Group-I Preliminary Exam Question Paper 2009
Download TNPSC Group-I Main Exams Question Paper 1 2009 
Download TNPSC  csse1 
TNPSC_Mathematics_Syllabus_Notes
 TNPSC Sample Paper 3
tnpsc paper3 
TNPSC GROUP II 
TNPSC II 
Current Affairs 2011 (96 pages)
  TNPSC Exam Model OMR Sheet (to practice our questions)

10 th social science
பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் மற்றும் அறிவியல் 2013 விடைக்குறிப்புகள்- 
எளிய வினா -விடைகள் பத்தாம் வகுப்பு கணிதம் 
பத்தாம் வகுப்பு  எளிமையான கணிதக்குறிப்புகள்
 நூறுபத்தாம் வகுப்பு- இயற்பியலில் 
தமிழ்  தாள்-2
உயிரியல்
வேதியியல்
இயற்பியல்
அறிவியல் சிறப்புக் கையேடு
10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வரைபடங்கள்
10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் எளிமையாக படிக்கத் தேவையான தொகுப்புகள்
10 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் எளிமையாகப் படிக்கத் தேவையான தொகுப்புகள்
அறிவியல்IMPORTANT 5 MARKS(2)(ENG Medium)
 அறிவியல்IMPORTANT 5 MARKS(1)(ENG Medium)
அறிவியல்IMPORTANT 2 MARKS(ENG Medium)
 அறிவியல்PERIODIC TABLESCIENCE PRACTICAL
BLUE PRINTஅறிவியல்
    -TAMIL Medium
         -ENGLISH  Medium
9 th பாடத்திட்டம் 
10th பாடத்திட்டம்   
TAMIL FONTS  
10 th கணித வினாத்தாள் வங்கி
10 thEnglish Paper 1 Qust.
10th English Memory Poems
10 thEnglish Paper 2 Qust.
QUESTION BANK
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-English1
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-English2
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-MATHS
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-SCIENCE
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-SOCIAL-SCIENCE
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-TAMIL1
Samacheer-Kalvi-SSLC-Model-Question-Paper-TAMIL2
 Previous year question papers are available for the following examinationsSSLC_June2011_English1 
SSLC_June2011_English2  
SSLC_June2011_Maths 
SSLC_June2011_Science 
SSLC_June2011_SocialScience  
SSLC_June2011_Tamil1  
SSLC_June2011_Tamil2 
தமிழ் வினாவிடை கையேடுகள்
தமிழ் முதல் தாள்
தமிழ் இரண்டாம் தாள்
MARCH 2013 ANSWER KEY
MATHS(TM)SCIENCE(TM)
MARCH 2012 ANSWER KEY
MATHS(TM)
MATHS(EM)
SCIENCE (TM)
SCIENCE(EM)
SOCOAL SCIENCE (TM)
SOCIAL SCIENCE(EM)
HELPFUL TIPS
ஆங்கிலம் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தாள்களில் முழுமையான மதிப்பெண் பெற வழிமுறைகள்
உயிரியல் -மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்காக..
பத்தாம் வகுப்பு-உயிரியல் -கையேடு
 கணித வினாத்தாள் விளக்கம்
கணித வினாத்தாள் சில சந்தேகங்களும் விளக்கமும்
அரையாண்டு தேர்வு -2013-விடை குறிப்புகள்
அறிவியல்
கணிதம்
ஆங்கிலம் II
ஆங்கிலம் I
கணிதம் வினாவிடை கையேடுகள்
பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் 60% மதிப்பெண்கள் பெற்று மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற எளிய வினா விடை கையேடு 
பத்தாம் வகுப்பு கணித பாடத்தில் மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற வழிகாட்டி கையேடு
பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் வினாவிடை கையேடு
பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள வினாவிடை கையேடுகள்
தமிழ் முதல் தாள்
தமிழ் இரண்டாம் தாள்
ஆங்கிலம் முதல் தாள்
ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
கணிதம்அறிவியல் 
வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் 
உயிரியல்
சமூக அறிவியல்
பாடத்திட்டம்
9ம் மற்றும் 10ம் வகுப்பு பாடத்திட்டம்
வினாவிடை கையேடுகள்தமிழ் வினா விடைகள் 
பகுதி -I.. 
..பகுதி- II
 ஆங்கிலம் முதல் தாள் 
ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் 
கணிதம்
சமூக அறிவியல்
தமிழ் வினா விடைகள் 
முதல் தாள் 
இரண்டாம் தாள்
ஆங்கிலம் முதல் தாள்
ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள்
கணிதம்
அறிவியல்
10ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு
10ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு தொடர்பாக அரசு தேர்வு துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவுரைகள்
10ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு -வினாக்கள் தொகுப்பும் மதிப்பெண் பங்கீடும் -தமிழ் வழி
10ம் வகுப்பு செய்முறை தேர்வு -வினாக்கள் தொகுப்பும் மதிப்பெண் பங்கீடும் -ஆங்கில v வழி
10ம் வகுப்பு ஐந்து அரசு மாதிரி வினாத்தாள்கள் தொகுப்பு – புதியதுTamil 
Paper-I 
Paper II 
&nbsp &nbsp Compact version-paperI 
&nbsp &nbsp Compact version-paperII
English 
Paper I& II 
&nbsp &nbsp Compact version-partI 
&nbsp &nbsp Compact version -partII
Maths 
Tamil Medium
 English Medium 
 &nbsp &nbsp Compact version
Science 
Tamil Medium 
English Medium 
 &nbsp &nbsp Compact version

Social Science 
Tamil Medium 
English Medium
10th Model Question Papers
அரசு மாதிரி வினாத்தாள் புதியது -அனைத்து பாடங்கள் Click Here
Tamil 
Paper-I 
Paper II
English 
Paper I 
Paper II
Maths
 Tamil Medium 
English Medium
Science 
Tamil Medium 
English Medium
Social Science 
Tamil Medium
 English Medium
Samacheerkalvi Books
Tamil Part I
tamil Part II

English Part I
English Part II
Maths Part I
 TMMaths Part II 
TMMaths Part I
 EMMaths Part II
 EMScience Part I 
TMScience Part II
 TmScience Part III 
TMScience Part I 
EMScience Part II
 EMScience Part III
 EMSocial Science Part I
 TMSocial Science Part II
 TMSocial Science Part III
 TMSocial Science Part I 
EMSocial Science Part II EM

  1. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET HISTORY – INDIAN NATIONAL MOVEMENT MATERIALS 
  2. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET BOTANY MATERIALS 
  3. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET HISTORY MATERIALS 
  4. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET ZOOLOGY MATERIALS 
  5. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET | PHYSCIS | TAMIL MEDIUM 
  6. Tamil Nadu TRB TET TNPSC | TNPSC AND TET TAMIL MATERIALS 
  7. CLASS 6 HISTORY | GEOGRAPHY | CIVICS | FULL BOOK KEY POINTS | TAMIL MEDIUM 
  8. TNTET AUGUST 2013 PAPER I (1-150) – TENTATIVE OFFICIAL ANSWER KEY 
  9. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (1-150) – TENTATIVE OFFICIAL ANSWER KEY
  10. TNTET AUGUST 2013 PAPER I (1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  11. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (SOCIAL SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  12. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (MATHS AND SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY
  13. TNTET PAPER I AUGUST 2013 – TENTATIVE ANSWER KEY 
  14. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (SOCIAL SCIENCE 91-150) – TENTATIVE ANSWER KEY
  15. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (MATHS AND SCIENCE 91-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  16. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (PSY,TAMIL,ENG 1-90) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  17. TNTET PAPER AUGUST 2013 I – TENTATIVE ANSWER KEY 
  18. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (SOCIAL SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  19. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (MATHS AND SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  20. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (MATHS SOLUTIONS) 
  21. TNTET PAPER IAUGUST 2013 – TENTATIVE ANSWER KEY
  22. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (SOCIAL SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  23. TNTET AUGUST 2013 PAPER II (MATHS AND SCIENCE 1-150) – TENTATIVE ANSWER KEY 
  24. TNTET PAPER I AUGUST 2013 – TENTATIVE ANSWER KEY 
  25. TNTET PAPER II AUGUST 2013 – (SOCIAL SCIENCE 1-150)TENTATIVE ANSWER KEY 
  26. TNTET PAPER II AUGUST 2013 – (MATHS AND SCIENCE 1-150)TENTATIVE ANSWER 
  27. TNTET PAPER I AUGUST 2013 – TENTATIVE ANSWER KEY 
  28. TNTET PAPER I AUGUST 2013 – ENGLISH TENTATIVE ANSWER KEY 
  29. TNTET PAPER II AUGUST 2013 -ENGLISH TENTATIVE ANSWER KEY 
  30. தமிழ் | ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை – தேர்வு நோக்கில் முக்கிய வினாக்கள் 
  31. தமிழ் | தேர்வு நோக்கில் முக்கிய வினாக்கள் 
  32. SOCIAL SCIENCE | TM | 10 STD STUDY MATERIALS (NEW)
  33. SOCIAL SCIENCE | TM | STUDY MATERIAL 100 PAGES
  34. MATHS | TM |அளவியல்
  35. ENGLISH | EM | WAY TO SUCCESS STUDY MATERIAL
  36. HISTORY | TM | SEVENTH STD HISTORY STUDY MATERIAL
  37. HISTORY | TM | HISTORY MODEL TEST 7 WITH ANSWER
  38. HISTORY | TM | HISTORY MODEL TEST 6 WITH ANSWER
  39. TAMIL | TM | TAMIL MODEL TEST 9
  40. DINATHANTHI | TM | STUDY MATERIAL 4
  41. DINATHANTHI | TM | STUDY MATERIAL 3
  42. DINATHANTHI | TM | STUDY MATERIAL 2
  43. DINATHANTHI | TM | STUDY MATERIAL 1
  44. DINATHANTHI | TM | STUDY MATERIAL (TNPSC)

STUDY MATERIAL – CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY 

  1. TRB EDUCATION | TET குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும் | Child Development and Pedagogy 001-1000 – QUESTIONS
  2. TET கல்வி உளவியல் 185 கேள்வி பதில்கள்
  3. TNPSC GROUP IV – 154 மாதிரி வினா விடை

STUDY MATERIAL – TAMIL 

  1. 6th Std TAMIL Key points
  2. 6-10th Std TAMIL Key points

STUDY MATERIAL – ENGLISH 

  1. TET PAPER I | ENGLISH

STUDY MATERIAL – MATHS 

  1. 7 TH MATHS OBJECTIVE TYPE QUESTIONS
  2. TET PAPER I | MATHS
  3. TET PAPER II | MATHS
  4. TET | PAPER II | MATHS 102 Q/A ENGLISH MEDIUM
  5. TET | PAPER II | MATHS 100 Q/A ENGLISH MEDIUM
  6. TET PAPER II MATHS E/M
  7. TET PAPER II – 6 to 8 MATHEMATICS NOTES TAMIL MEDIUM
  8. TET PAPER II MATHS QUESTIONS

STUDY MATERIAL – SCIENCE 

  1. TET PAPER II 10th SCIENCE BIOLOGY T/M QUESTIONS
  2. TET PAPER II 8th SCIENCE BIOLOGY T/M QUESTIONS
  3. TET PAPER II 6th,7th SCIENCE T/M QUESTIONS
  4. TET PAPER II – 7 TH BIOLOGY PHYSICS,CHEMISTRY POINTS TAMIL MEDIUM
  5. +1 ZOOLOGY ONE MARK WITH ANSWER
  6. TET PAPER II SCIENCE | யார் யார் ?
  7. TET PAPER I SCIENCE

STUDY MATERIAL – SOCIAL SCIENCE 
STUDY MATERIAL – HISTORY 

  1. 7th Std History Key points

STUDY MATERIAL – CIVICS 

  1. CIVICS | IMPORTANT TIPS

TNTET SYLLABUS | MODEL QUESTION PAPERS RELEASED BY TRB

  1. TET | PAPER I FOR SGT| SYLLABUS WITH MODEL QUESTION PAPER .
  2. TET | PAPER II FOR BT SCIENCE AND MATHS | SYLLABUS WITH MODEL QUESTION PAPER .
  3. TET | PAPER II FOR BT TAMIL,ENGLISH,SOCIAL SCIENCE | SYLLABUS WITH MODEL QUESTION PAPER .

TNTET ORIGINAL QUESTION PAPERS 

  1. TET | PAPER I | OCTOBER 2012 | ORIGINAL QUESTION PAPER
  2. TET | PAPER II | OCTOBER 2012 | ORIGINAL QUESTION PAPER

TNTET KEY ANSWERS 
TNTET KEY ANSWERS RELEASED BY TRB 

  1. TNTET OCT 2012 – Supplementary Exam Key Answer for Paper I
  2. TNTET OCT 2012 – Supplementary Exam Key Answer for Paper II

BHARATHI STUDY CENTRE | TNTET KEY ANSWERS 

  1. TET | PAPER II (MAT,SCI,SS) | OCTOBER 2012 | KEY ANSWER

SUCCESS ACADEMY | TNTET KEY ANSWERS 

  1. PAPER I | OCTOBER 2012 | KEY ANSWER
  2. PAPER II (MAT&SCI) | OCTOBER 2012 | KEY ANSWER
  3. PAPER II (SS) | OCTOBER 2012 | KEY ANSWER
  4. PAPER I | OCTOBER 2012 | ANSWER KEY FOR ALL TYPES OF QP .
  5. PAPER II | OCTOBER 2012 | ANSWER KEY FOR ALL TYPES OF QP (MATHS,SCIENCE).
  6. PAPER II | OCTOBER 2012 | ANSWER KEY FOR ALL TYPES OF QP (SOCIAL SCIENCE)
  7. TET ORIGINAL QUESTION PAPER I 2012 WITH ANSWERS
  8. TET ORIGINAL QUESTION PAPER II 2012 WITH ANSWERS (MATHS AND SCIENCE)
  9. TET ORIGINAL QUESTION PAPER II 2012 WITH ANSWERS (SOCIAL SCIENCE)

 TNTET KEY ANSWERS 

  1. TET | PAPER I | OCTOBER 2012 | QUESTION PAPER WITH ANSWER
  2. TET | PAPER II | OCTOBER 2012 | QUESTION PAPER WITH ANSWER
  3. TET ORIGINAL QUE PAPER I 2012 QUESTION WITH ANSWERS
  4. TET PAPER II 2012 QUESTIONS WITH ANSWERS
  5. new

  1. TET | PAPER I FOR SGT| MODEL QUESTION PAPER WITH ANSWER
  2. TET | PAPER II FOR BT SCIENCE AND MATHS | MODEL QUESTION PAPER WITH ANSWER
  3. TET | PAPER II FOR BT TAMIL,ENGLISH,SOCIAL SCIENCE | MODEL QUESTION PAPER WITH ANSWER

 CURRENT AFFAIRS – 2011 

  1. 12 MONTHS Current Affairs-2011

DINAKARAN TET | MATERIALS 

 1. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 1
 2. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 2
 3. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 3
 4. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 4
 5. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 5
 6. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 6
 7. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 7
 8. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 8
 9. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 9
 10. DINAKARAN TET | CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY AND TAMIL2 PART 10
 11. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 11
 12. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 12
 13. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 13
 14. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 14
 15. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 15
 16. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 16
 17. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 17
 18. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 18
 19. DINAKARAN TET | PAPER I TAMIL AND PAPER II ENGLISH PART 19
 20. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 20
 21. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 21
 22. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 22
 23. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 23
 24. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 24
 25. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II MATHS PART 25
 26. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II SCIENCE PART 26
 27. DINAKARAN TET | PAPER I ENGLISH AND PAPER II SCIENCE PART 27

All The Best

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here