கணிணியில் எளிதாக *CCE GRADE RECORDS* தயாரிக்கும்வகையில் உருவாக்கப்பட்டEXCEL SHEET.வாய்ப்புள்ளவர்கள்பயன்படுத்திக் 

கொள்ளவும்.. *(முதல்பக்கத்தில்‌ FA(a),FA(b),SAமதிப்பெண்களை, பதிவுசெய்தால் போதும்)அனைத்து பாடங்களுக்கும்*பாட ஆசிரியர் மற்றும்வகுப்பாசிரியர்பதிவேடு(GRADE உடன்)*தானாகவே தயார் செய்துகொள்ளும் வகையில்உருவாக்கியுள்ளோம்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE EXCEL CCE-RECORD

ஆக்கம் திரு.ராம்குமார் 9789627279

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here