தமிழியக்க மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்ட நுட்பவியல் கலைச் சொற்கள்

1. WhatsApp      –      புலனம்

2. youtube          –      வலையொளி

3. Instagram      –      படவரி

4. WeChat          –        அளாவி

5.Messanger    –        பற்றியம்

6.Twtter              –        கீச்சகம்

7.Telegram        –        தொலைவரி

8. skype            –          காயலை

9.Bluetooth      –          ஊடலை

10.WiFi            –          அருகலை

11.Hotspot        –          பகிரலை

12.Broadband  –        ஆலலை

13.Online          –        இயங்கலை

14.Offline            –        முடக்கலை

15.Thumbdrive  –        விரலி

16.Hard disk      –        வன்தட்டு

17.GPS                –        தடங்காட்டி

18.cctv                –        மறைகாணி

19.OCR              –        எழுத்துணரி

20 LED              –        ஒளிர்விமுனை

21.3D                  –        முத்திரட்சி

22.2D                –        இருதிரட்சி

23.Projector      –        ஒளிவீச்சி

24.printer          –        அச்சுப்பொறி

25.scanner        –        வருடி

26.smart phone  –      திறன்பேசி

27.Simcard          –      செறிவட்டை

28.Charger          –        மின்னூக்கி

29.Digital            –        எண்மின்

30.Cyber            –          மின்வெளி

31.Router          –        திசைவி

32.Selfie            –        தம் படம் – சுயஉரு – சுயப்பு

33 Thumbnail              சிறுபடம்

34.Meme          –        போன்மி

35.Print Screen –          திரைப் பிடிப்பு

36.Inkjet            –          மைவீச்சு

37.Laser            –          சீரொளி

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here