தனி ஊதியம் 750 ஐ அடிப்படை ஊதியத்துடன் பதவி உயர்வு கணக்கீடு செய்வதில் தணிக்கை தடை உள்ளது. – CM Cell Reply

தனி ஊதியம் 750 ஐ அடிப்படை
ஊதியத்துடன் பதவி உயர்வு கணக்கீட்டிற்கு பிறகும் வழங்குவதால் தணிக்கை தடைகள் உள்ளன. முதல்வர் தனிப்பிரிவு பதில்.

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here