தமிழக அரசின் தற்போதைய புதிய பாடத்திட்ட புத்தகங்கள் 1ம் வகுப்பு முதல் 12வரையிலான பாடப்புத்தகங்கள். தேடி எடுத்து கொள்ளலாம்…!

1ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std1.htm

2ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std2.htm

3ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std3.htm

4ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std4.htm

5ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std5.htm

6ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std6.htm

7ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std7.htm

8ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std8.htm

9ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std9.htm

10ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std10.htm

11ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std11.htm

12ம் வகுப்பு பாடபுத்தகங்கள்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/Std12.htm

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here