கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் கள்,இனிவட்டார கல்வி அலுவலர்கள் ஆகவே கருதப்படுவர் அவர்கள் சமர்ப்பிக்கும் பட்டியல்கள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அனுமதிக்க கரூவூல துறைக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகிறது.அரசு முதன்மை செயலாளர் தெளிவுரை

கூடுதல் உதவி தொடக்க கல்வி அலுவலர் கள்,இனிவட்டார கல்வி அலுவலர்கள் ஆகவே கருதப்படுவர் அவர்கள் சமர்ப்பிக்கும் 
பட்டியல்கள் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அனுமதிக்க கரூவூல துறைக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகிறது.அரசு முதன்மை செயலாளர்  தெளிவுரை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here