பாடநூலிலுள்ள விரைவுக்குறியீடுகள் எங்கு? எப்படிப்பட்ட? எதற்கான?

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here