6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் கலவையில் உள்ளப் பொருள்களைப் பிரித்தலும் அதன் வகைகளும் செயல்பாடு ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற மாணவர்கள்

🔵🔴 *6ஆம் வகுப்பு அறிவியல் கலவையில் உள்ளப் பொருள்களைப் பிரித்தலும் அதன் வகைகளும் செயல்பாடு ஆர்வமுடன் பங்கேற்ற திருவாரூர் மாவட்ட பழையவலம் அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் – உயிரோட்டமான வகுப்பறை தொகுப்பு*

👆👉 click here *https://youtu.be/SwDtsggp7S0*

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here