முதல் வகுப்பு பருவம் 1 தமிழ் பாடம் (பக்கம் 1 முதல் 66 வரையுள்ள வீடியோ இணைப்புகள்)


*1st std tamil term 1 page 2*
https://youtu.be/vp6kJwABz80

*1st std tamil term 1 page 4*
https://youtu.be/G_OFQPdCweY

*1st std tamil term 1 page 7*
https://youtu.be/VZQu5gqAUxI

*1st std tamil term 1 page 17*
https://youtu.be/WMhVqrwR1zk

*1st std tamil term 1 page 18*
https://youtu.be/pkta6S889q8

*1st std tamil term 1 page 19*
https://youtu.be/h5eFGQNRQWc

*1st std tamil term 1 page 25*
https://youtu.be/7SzhBIwOE4I

*1st std tamil term 1 page 26*
https://youtu.be/AGcm-m5eS6k

*1st std tamil term 1 page 30*
https://youtu.be/RVavvB1EScI

*1st std tamil term 1 page 32*
https://youtu.be/MjpL20iZi3E

*1st std tamil term 1 page 35*
https://youtu.be/kvRTiXGBo6w

*1st std tamil term 1 page 40*
https://youtu.be/4gyi_HFSHNo

*1st std tamil term 1 page 36*
https://youtu.be/2_JTGP17Mgo

*1st std tamil term 1 page 41*
https://youtu.be/arjYC8HpF3Y

*1st std tamil term 1 page 47*
https://youtu.be/byA8R3d5oh4

*1st std tamil term 1 page 46*
https://youtu.be/rvvjKsKL_M4

*1st std tamil term 1 page 48*
https://youtu.be/D42kJdUDJms

*1st std tamil term 1 page 50*
https://youtu.be/McyVzvFbLe4

*1st std tamil term 1 page 52*
https://youtu.be/w1pM-dtPMf8

*1st std tamil term 1 page 57*
https://youtu.be/2oPav-WRfOs

*1st std tamil term 1 page 62*
https://youtu.be/H9L421i7I8w

*1st std tamil term 1 page 66
https://youtu.be/9PvCVSvC1Rk

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here