ஆறாம் வகுப்பு ஆன்லைன் வினாடி வினா

ஆறாம் வகுப்பு வினாடி வினா

Quiz

 1 / 30 
  1. ——— அமுதென்று பெயர்
    1.   தமிழிற்கு
    2.   தமிழுக்கு
    3.   தமிழுக்கும்
    4.   த்மிழுக்கே

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here