கல்வி சார்ந்த குறியீடுகளுக்கு விளக்கம்..

ஜூலை 2018 மாத பள்ளி நாள்காட்டி & Training Days

BEO அலுவலக குறைதீர் நாள் : 7.7.18

 சனிக்கிழமை வேலை நாள் : 21.07.18 & 28.7.18
 ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி
(I STD)
 1 batch: 13&14.7.18
2 batch: 16&17.7.18
3 batch: 18&19.7.18
4 batch: 20&21.7.18
 பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி (VI std)
*Maths&social : *
1 batch: 9&10.7.18
2 batch : 11&12.7.18
*Tamil& Science*
1 batch : 13&14.7.18
2 batch: 16&17.7.18
  *English *
1 batch:18&19.7.18
2 batch: 20&21.7.18
 R.L : இல்லை
 அரசு விடுமுறை இல்லை
 CRC – இல்லை
 கல்வி வளர்ச்சி நாள் : 15.7.18
 ஜூலை மாத வேலை நாள்கள் : 24
 இதுவரை மொத்த
வேலை நாள்கள் :45

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here