பணிக்கு வரவில்லை என காரணம் காட்டி, பணி நீக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க இயலாது, W.A.No.1698 of 2014 and M.P.No.1 of 2014, 12.01.2015, IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, 

1-01_07_2016-60a

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here