ஆசிரியர்பாடத்திட்டம் எழுதும் முறை!!!

ஆசிரியர்பாடத்திட்டம் எழுதும் முறை

வகுப்பு:

பாடம்:

பாடத்தலைப்பு:

திறன்: ( மொழிப்பாடம்)

பாடப்பொருள்:(பிறப்பாடம்)

கற்றல் விளைவுகள்:

ஆசிரியர் செயல்பாடுகள் :

ஆர்வமூட்டுதல்

கற்பித்தல்
இணைச்செயல்பாடுகள்:

தனிநபர் செயல்பாடுகள் :

மதிப்பீடு:

வலுவூட்டுதல்:

மேம்படுத்துதல்:

வீட்டுப்பாடம்:

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here