▶2018-19 கல்வியாண்டு கல்வி செயல்பாடுகள்:
ஜூன் மாதம் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தபின் செய்யவேண்டியவை:
🔹SABL இல்லை.

🔹படிநிலை(Ladder) இல்லை

🔹 அடைவுத்திறன் அட்டவணை இல்லை.

🔹1 முதல் 3 வகுப்புகள் PILOT METHOD.

🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM METHOD.

🔹ஈராசிரியர் பள்ளிகள் 1 -3 வகுப்புகள் -ஒருவர் 4-5 வகுப்புகள்-ஒருவர்

🔹மூன்றாசிரியர் பள்ளிகள் 1-2 வகுப்புகள் ஒருவர் 3-4 வகுப்புகள் ஒருவர் 5 ம் வகுப்பு ஒருவர். 3ம் வகுப்பில் மட்டும் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பின் – ஒருவர் 4-5 வகுப்பில் ஒருவரும் எடுக்கலாம்.

🔹 1 முதல் 3 வகுப்புகள் வாரந்தோறும் பாடக்குறிப்புகள் எழுத வேண்டும். (Pilot Method)

🔹9.30 முதல் 11.00 மணி வரை முதல் பாடவேளை

🔹11.10 முதல் 12.40 மணி வரை இரண்டாம் பாடவேளை

🔹1.15 முதல் 1.50 மணி வரை கல்வி இணைசெயல்பாடுகள்

🔹2.00மணி முதல் 3.20 மணி வரை மூன்றாம் பாடவேளை

🔹3.30 மணி முதல் 4.10 வரை யோகா,Phonetics CD பயன்பாடு.

🔹 ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் துணைக்கருவிகள் கட்டாயம்.

🔹4 முதல் 5 வகுப்புகள் SALM முறைப்படி பாடக்குறிப்புகள் வாரந்தோறும் எழுத வேண்டும்.
🔹CCE சார்ந்த அனைத்து மதிப்பீடுகளும் உண்டு.( FA(a) , FA(b),SA )

👉 Join our Whatsapp Group

👉 Join our Youtube Channel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here